RSS

Fikret Karakaya - Eski Musikinin Rüzgarıyla 06.01.2009
01. Fikret Karakaya - Ferahnak Pesrevi
02. Fikret Karakaya - Ferahnak Saz-Semaisi
03. Fikret Karakaya - Santur Taksimi & Didem Dermen
04. Fikret Karakaya - Nisabur Saz-Semaisi
05. Fikret Karakaya - Kemence Taksimi & Fikret Karakaya
06. Fikret Karakaya - Dilbeste Pesrev
07. Fikret Karakaya - Dilbeste Saz-Semaisi
08. Fikret Karakaya - Dilbeste Zeybek
09. Fikret Karakaya - Dilbeste Oyun Havasi
10. Fikret Karakaya - Tanbur Taksimi & Murat Aydemir
11. Fikret Karakaya - Sabavend Pesrev
12. Fikret Karakaya - Ceng Taksimi & Murat Aydemir
13. Fikret Karakaya - Sabavend Saz-Semaisi
14. Fikret Karakaya - Sabavend Oyun Havasi & Efenin Melali
15. Fikret Karakaya - Kanun Taksimi & Didem Dermen
16. Fikret Karakaya - Bezmara Pesrev
17. Fikret Karakaya - Bezmara Saz-Semaisi
18. Fikret Karakaya - Ney Taksimi
19. Fikret Karakaya - Suzidil-Asiran Pesrev
20. Fikret Karakaya - Suzidil-Asiran Saz-Semaisi
21. Fikret Karakaya - Tanbur Taksimi
22. Fikret Karakaya - Sipihr-i Atik Saz-Semaisi

RapidShare: Easy Filehosting

0 yorum: